Hur tänker och agerar narcissister?


Vid första anblicken kan kriterierna för narcissism kanske kanske
inte verkar så farligt. För de som får känna på en narcissists dys-
funktionella beteende är situationen däremot allt annat än ofarlig.  
Det destruktiva beteende yttrar sig i eller beror på att de:
 
 • hyser föreställningen om sig själva som speciella och felfria
 • har en känsla av särskilt berättigande, förväntar sig sär-
  behandling  
 • förväntar sig att andra ska förutse och tillfredställa deras
  behov och önskningar (krav)
 • inte kan hantera frustrationer och motgångar
 • räknar med omedelbar behovstillfredsställelse
 • vill ha sin vilja igenom fullt ut
 • inte respekterar andras gränser
 • inte respekterar ett nej eller att någon är av en annan åsikt
 • försöker kontrollera sin omgivning
 • har orimliga krav och ställer ultimatum
 • får opassande vredesutbrott eller är passivt aggressiva (man
  bara känner eller ser ilskan, man anar den)
 • har ett svart-vitt tänkande, idealiserar och nedvärderar
 • hyser föreställningen att ”är du inte med mig är du MOT mig”
 • förmedlar dubbla budskap    
 • är sjukligt misstänksamma
 • känner sig illa behandlade och hämnas inbillade oförätter
 • tar på sig en offerroll/spelar martyr
 • saknar empati och inlevelseförmåga
 • utnyttjar andra
 • missbrukar förtroenden
 • använder ekonomisk och känslomässig utpressning
 • låter andra få veta att de är värdelösa och utbytbara
 • växlar mellan (manipulativ) kärleksfullhet och illvilja
 • använder sig av härskartekniker        
 • ljuger obehindrat och skamlöst
 • säger ”Det har jag aldrig sagt/gjort/hört/lovat…”
 • bryter överenskommelser och avtal
 • baktalar andra, sprider falska rykten och falskanklagar
 • spelar ut människor mot varandra
 • byter fokus i diskussioner  
 • använder ologiska resonemang
 • insinuerar och provocerar    
 • förolämpar, hånar och kränker
 • låtsas att de inte hör, vägrar svara och ”glömmer bort”
 • projicerar  (lägger över på andra, t.ex sina egna egenskaper) 
 • kallar andra för psykiskt störda, grälsjuka, våldsamma,
  falska…
 • talar om för andra (vet) vad andra tycker, tänker och känner
 • skam- och skuldbelägger andra
 • iscensätter meningsutbyten i syfte att ”peka ut” eller för-
  nedra andra   
 • är arroganta och mästrande
 • agerar impulsivt, ogenomtänkt och oförutsägbart
 • hotar och ger order
 • inser inte konsekvenserna av sitt handlande
 • har bristande verklighetsuppfattning
 • lär sig inte av sina misstag
 • är ointresserade av att reda ut konflikter och miss-
  förstånd
 • tar inte ansvar för sina handlingar
 • visar inte någon genuin ånger
   
  Dr. Phil skriver:
  ”Människoätarens enda mål är elegant i sin enkelhet: att
  kontrollera allt och alla. De avser att styra ditt liv, sina liv
  och vad helst som du har oturen att dela med dem. De domi-
  nerar alla sina interaktioner med andra. Människoätaren talar
  om för dig vad du tänker och hur du mår. De använder dig
  och allt omkring sig för att få det de vill ha. Om du eller någon
  annan går sönder på kuppen är det en mindre olägenhet;
  människoätaren skaffar sig helt enkelt någon annan. I det
  avseendet är människoätarens aptit omättlig. Eftersom de
  närmar sig omvärlden på detta sätt blir deras relationer full-
  ständigt och plågsamt ensidiga. Andra människor reagerar på
  dem med uppror, avvisande eller förbittrad passivitet. Slutligen
  kommer människoätarnas upplevelse av livet att präglas av
  frustrering och ensamhet.” (Dr Phil, Livsstrategier sidan 70-71)
   
   

  Innan narcissisten visar sin ”andra sida” kan det som sagt vara

  svårt för de flesta, även terapeuter, att misstänka att individen

  skulle lida av en personlighetsstörning. Det som utlöser det

  destruktiva beteendemönstret är bland annat:

  • att narcissisten inte får sin vilja igenom
  • förnekande av skam och skuld hos narcissisten
  • att man ifrågasätter och kritiserar narcissisten
  • att andra protesterar mot att bli behandlade som objekt
  • att det ställs krav på narcissisten
  • missunnsamhet, avund och svartsjuka
  • att man avvisar/lämnar narcissisten

   

  När mönstret av dysfunktionella beteenden visar sig kan man

  analysera villigheten hos den misshandlande att söka insikt och

  ta ansvar för sina handlingar. Är h*n narcissist är h*n oftast bara

  intresserad av att stryka ett streck över allt och gå vidare som

  om inget hänt, alternativt skylla ifrån sig eller erbjuda lögner och

  manipulativa förklaringar som ska rättfärdiga det dysfunktionella

  beteendet.

  Det rör sig helt enkelt inte om några missförstånd utan om mer eller

  mindre medvetna strategier för att försöka dölja sina tillkortakomman-

  den eller för att kontrollera andra och få sin vilja fram. Det mesta pekar

  på att narcissister saknar insikt om hur deras beteende uppfattas av

  och påverkar andra. Andra menar att det istället kan vara så att nar-

  cissister är övertygade om att alla andra tänker och agerar som dem

  själva och att de därför inte ser något fel i att ljuga, manipulera,

  kränka och utnyttja andra.

   

  Att ha en relation till en narcissistisk individ kan liknas vid att spela

  på enarmade banditer. Man får små utdelningar då och då som gör

  att man stannar kvar i hopp om att få tillbaka det man har satsat.

  Men sanningen är den att man alltid förlorar i längden, och ju längre

  man stannar desto mer förlorar man. Erfarenheten visar att den

  psykiska misshandeln ofta trappas upp med tiden samt att risken

  för att det även kan övergå i fysisk misshandel är överhängande.

   

  Viktigt är också att veta hur den som är utsatt för en narcissistisk

  person reagerar:


  Den psykiska misshandeln kan leda till att den utsattas själv-

  känsla tar stor skada och att den egna uppfattningen om

  vad som är normalt skakas i grunden. Utsätts man för mani-

  pulation, projektion och lögner kan man få en förvriden verk-

  lighetsuppfattning utan att man för den skull är “galen”. Den

  misshandlade utvecklar olika överlevnadsstrategier för att

  försöka hantera situationen och man talar ibland om anhöriga

  till narcissister som medberoende . Jag menar att de som ut-

  satts för psykisk misshandel även kan betraktas som ”över-

  levare”.

  Utsätts man för övergrepp är man per definition ett offer, ett

  brottsoffer. Offret har ingen skuld till den misshandel h*n ut-

  sätts för, något som kan liknas vid psykisk tortyr och själslig

  våldtäkt.

  • sömn- och ätstörningar
  • koncentrationssvårigheter
  • kraftiga humörsvängningar
  • rädsla och panik
  • uppgivenhet och passivitet  
  • ångest
  • depression
  • irritabilitet, aggressivitet och vrede
  • posttraumatisk stress
  • komplicerad sorg    
  • självmordstankar

   

  Alla förluster i livet kan utlösa sorg och alla kan känna igen

  sorgen när en relation tar slut. Men denna sorgeprocess inne-

  håller ytterligare komponenter som kan vara svåra att förstå

  för dem som inte upplevt det. Förutom att man utsatts för ett

  psykiskt trauma och kanske lider av posttraumatisk stress,

  måste man bland annat ta till sig och brottas med:

  • att det mesta byggde på en illusion från början till slut
  • att den andre inte alls var den han/hon utgav sig för
   att vara
  • att man bara var ett objekt för den andres behov, att
   man blivit (ut)nyttjad
  • att vederbörande saknar empati (kampen mellan att,
   vilja, tro att det inte är som det är och förtvivlan över
   sanningen är ibland outhärdlig)
  • att man inte blir förstådd eller trodd när man försöker
   förklara vad man upplevt och hur dåligt man mår
  • rädslan att narcissisten ska komma tillbaka i ens liv
   (om han/hon någonsin släpper taget)
  • det moraliska dilemmat att veta att andra kommer att
   falla offer för narcissisten

   

  Men  man skulle även kunna svara - För att narcissister

  projicerar, ljuger och manipulerar sin omgivning vilket leder

  till att man kanske inte uppfattar misshandeln förrän det är

  för sent, när skadan redan är skedd. Och ju större känslo-

  mässig och ekonomisk makt narcissister har över andra

  desto större skada kan de tillfoga dem (flyttat ihop, gift sig,

  köpt hus, skaffat barn, grundat ett företag etc, förövrigt

  tillfällen då störningen också kan “blomma ut”).

   

  "Att släppa taget om illusionen, det som kunde ha varit,

  och att ta till sig och acceptera faktum, det som är"

Visa fler inlägg